دانلود رایگان


فایل کارورزی شبکه بهداشت و درمان ابهر. - دانلود رایگاندانلود رایگان انواع فایل های درسی و غیر درسی

دانلود رایگان فایل کارورزی شبکه بهداشت و درمان ابهر. موضوع كارورزي :
شبكه بهداشت و درمان
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:248

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده
فصل اول : معرفي و تاريخچه 1
بهداري سابق 2
خانه بهداشت 3
مراكز بهداشتي درماني 4
سازمان انتقال خون 6
عملكرد واحد مبارزه با بيماريها 10
عملكرد واحد تغذيه و مدارس 14
فصل دوم : فعاليتها 16
اهداف شبكه بهداشت ابهر 19
نگاهي بر بيمارستان امدادي ابهر 32
استراتژي هاي شبكه بهداشت ابهر 38
اهم فعاليتهاي انجام شده بهداشت حرفه اي 43
عملكرد واحد بهداشت دهان و دندان 44
عملكرد واحد اسناد پزشكي 45
عملكرد نظارت بر درمان 47
فصل سوم : شرح تفصيلي آموخته ها 52
اهداف بهداشت محيط در نظام شبكه 52
مراكز تهيه و توزيع و نگهداري و فروش مواد... 53
بهداشت مواد غذايي 55
شرح وظايف كاردان بهداشت محيط در مراكز بهداشتي درماني 61
بحث و نتيجه گيري 62
گزارشي از تشكيل شبكه بهداشت و حقوق باروري 75
آشنايي يا واحد بهداشت محيط شبكه بهداشت ابهر 79
اهداف برنامه هاي بهداشت خانواده 81
آموزش بهداشت روان در شبكه بهداشت ابهر 86
منابع و ماخذ 96


چكيده
امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي هاي اصلي دستيابي به سرمايه انساني و سازگاري مثبت با شرايط متغير قلمداد مي شود و از اينرو جايگاه و اهميت راهبردي آن در بقاء و توسعه سازماني نمايان شده است. بديهي است اين فعاليت نيز مانند هر فعاليت سازماني ديگر مستلزم برنامه ريزي صحيح و اصولي مي باشد. نيازسنجي جزء جدايي ناپذير برنامه ريزي آموزشي و نظام بهسازي منابع انساني محسوب مي شود. طي فرآيند نيازسنجي، نيازها مشخص شده و برحسب اولويت براي ارضاء و تحقق آنها اقدام مي شود. نيازها براي انتخاب اقدامات درست، قبل از انجام هر اقدامي مشخص مي شوند. طراحي و اجراي پروژه هاي نيازسنجي آموزشي در هر سطحي مستلزم پيروي از يك طرح و الگوي عمل مشخصي است. انتخاب يا طراحي و تدوين الگوهاي نيازسنجي مي تواند باعث تسهيل و افزايش دقت و اعتبار فرآيند نيازسنجي شود. يك الگوي مناسب بايد هدف، قلمرو (حوزه)، روش هاي اجرايي، ياران ساير ابعاد لازم در جهت انجام يك پروژه نيازسنجي آموزشي را مشخص و معين نمايد.
هدف پژوهش حاضر، بررسي الگوهاي نيازسنجي موجود و مقايسه آنها از نظر شرايط اجرا، زمان، مكان و كاربردها و همچنين تعيين مناسب ترين الگوها براي نيازسنجي در سيستم بهداشت و درمان استان اصفهان مي باشد. و نيز بدين منظور پس از بررسي اسناد و مدارك موجود و جستجوي گسترده در منابع فارسي و انگليسي، الگوها و تكنيك هايي كه به صورت پراكنده دراين منابع معرفي شده اند را پژوهشگر با استفاده از بينشي سيستماتيك، كليه اين الگوها و تكنيك هاي موجود را در يك چارچوب كلي در پنج طبقه قرار داده و ضمن معرفي الگوهاي هر طبقه، مزايا و معايب هر يك را مورد نقد و بررسي قرار گرفت. براي سنجش ميزان تناسب و كاربرد الگوها و مدل هاي مختلف از طريق مطالعه توصيفي پيمايشي با استفاده از ابزارهاي نظير پرسشنامه و مصاحبه سازمان نيافته، نظرات مديران و معاونان و كارشناسان ستادي و بهداشتي (19) شبكه بهداشتي و درماني در سطح استان اصفهان (80 نفر)، تحت بررسي قرار گرفت و نتايج تحقيق در دو بخش عبارتند از:
- براي نيازسنجي نيازهاي بهداشتي جمعيت تحت پوشش: الگوهايي مناسب هستند كه داراي ويژگي هاي زير باشند:
1- مفهوم نياز به عنوان فاصله بين وضع موجود و مطلوب و نيز به عنوان برداشت تركيبي. 2- منابع تعيين نياز، جامعه، اهداف و ارزش هايشان. 3- ابزارهايي نظير مشاهده مستقيم و پرسشنامه و ... . 4- شناسايي نيازها در سطح شهرستان. 5- ملاك تعيين الگو، ميزان مشاركت جمعيت. 6- مناسب ترين شرايط زماني نيازسنجي در چند مرحله. 7- مناسب ترين شرايط مكاني تجمع نمايندگان مردم در يك مكان خاص. 8- مناسب ترين شرايط اجرايي، تجمع نمايندگان در يك مكان خاص، تكنيك دلفي. 9- كاربردي ترين الگوها، الگوهاي تركيبي و الگوهاي هدف - محور
براي نيازسنجي نيازهاي سازماني كاركنان: الگوهايي مناسب هستند كه داراي ويژگي هاي زير باشد:
1- مفهوم نياز به عنوان برداشت تركيبي و نيز به عنوان فاصله بين وضع موجود و مطلوب. 2- منابع تعيين نياز، كاركنان شاغل در شبكه و آرمان ها و اهداف سيستم. 3- ابزارهاي نظير پرسشنامه، مشاهده مستقيم و ... . 4- شناسايي نيازها در سطح منطقه و شغل. 5- ملاك تعيين الگو، ميزان مشاركت كاركنان. 6- مناسب ترين شرايط زماني نيازسنجي در چند مرحله. 7- مناسب ترين شرايط مكاني تجمع نمايندگان كاركنان در يك مكان خاص. 8- مناسب ترين شرايط اجرايي، تجمع نمايندگان در يك مكان خاص، تكنيك دلفي. 9- كاربردي ترين الگوها، الگوهاي تركيبي و الگوهاي هدف - محور
بنابراين نيازسنجي آموزشي اولين و اساسي ترين گام در برنامه ريزي آموزشي سيستم بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است و تعيين نيازها براساس الگوها و تكنيك هاي دقيق، مي تواند اثربخشي و كارايي برنامه ريزي اين سيستم را افزايش دهد.


کارورزی


شبکه


بهداشت


درمان


ابهر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت زمان حال استمراری انگلیسی

دانلود مقاله اثر بخشی رفتار والدین در ارتقای سلامت روانی فرزندان

تحقیق درمورد خودرو چیست1

فضيلت ازدواج 20 ص

تحقیق در مورد کانی ها

تحقیق درباره بررسي عوامل موثر بر خود پنداري مثبت دانش آموزان در ارتباط با پيشرفت تحصيلي

پاورپوینت پیامدهای نابرابری اجتماعی

تحقیق درباره تشريح يك نمونه ماهي

تحقیق درباره بلوغ و ناگهان همه چيز تغيير مي كند

فایل پاورپوینت در مورد تفکر و پژوهش